преглед

на търг

9870-2112

Търг 9870-2112 - ДГС Върбица

Обект No. 1624-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 100, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 650м³

Начална цена: 57529.59 лв.

Стъпка: 575 лв.

Гаранция: 2876 лв.

Първа дата: 25.10.2016, 11:00

Втора дата: 29.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване