преглед

на търг

9000-2111

Търг 9000-2111 - ДГС Варна

Обект No. 1650-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 10, Дребна: 282

Дърва (м³): За огрев: 45, ОЗМ: 0

Общо: 375м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 18.07.2017, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване